Huisreglement Tandartspraktijk De Groene Hoek

Deze Huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie, waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt, waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden. Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijden een bezoek aan de praktijk uitgeschakeld te zijn.

Uw persoonlijke gegevens

U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben.
Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje of verzekeringspolisblad.
Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de balieassistente kenbaar te maken.

Uw gezondheid

Tijdens u eerst bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden, omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandelingen en medicijngebruik te voorkomen.
Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u op uw volgende bezoek kenbaar te maken.

Gemaakte afspraken

Als u een afspraak heeft gemaakt, reken wij erop dat u die nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen verzoeken wij u 24 uur van tevoren de afspraak te wijzigen of afzeggen.
Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt of afzegt dan zijn wij genoodzaakt om de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen. Dit geldt ook voor het niet verschijnen op de afspraak. U kunt uw afspraak ook per e-mail afzeggen of verzoeken te verzetten.

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, kunt u via een klachtenformulier uw klacht indienen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren. Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u zich rechten tot: – de klachtencommissie NMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein, telefoonnummer 030-6076276.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk De Groene Hoek streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

* NAW gegevens;

* Geslacht;

* E-mailadres;

* Telefoonnummer

* Gegevens betreffende uw gezondheid;

* De naam van uw zorgverzekeraar;

* De naam van uw andere zorgverleners;

* Tijdstip van uw afspraak;

* Betalingsgegevens;

* IP-adres;

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

* Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;

* Het inloggen op uw account;

* Het bijhouden van uw medisch dossier;

* Het inplannen van een afspraak;

* Het uitvoeren van een behandeling;

* Het aanvragen en uitvoeren van een eConsult;

* Het doen van een bestelling in de webshop;

* Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;

* Het versturen van een nieuwsbrief;

* Het verbeteren van onze dienstverlening;

* Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. De praktijk werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging en dat er binnen de praktijk een privacybeleid is opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

* analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te

gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@tandartsdegroenehoek.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 010-222657. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Tandartspraktijk De Groene Hoek

Laan van Magisch Realisme 226

3059WB Rotterdam

010-2222657 of info@tandartsdegroenehoek.nl